• zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu
  • wywóz i unieszkodliwianie odpadów
  • selektywna zbiórka odpadów
  • sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
  • zagospodarowanie terenów zieleni
   
       
   
Działy i zakłady

Dział realizacji usług

Harmonogramy wywozów

Wzory umów, zleceń

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

W przygotowaniu ...


Newsletter
Strona główna

Projekt pn. "Rozbudowa i modernizacja Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Puławy Gmin Ościennych, poprzez rozbudowę i modernizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach - poprawa infrastruktury zbierania i odzysku odpadów", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach w ramach VI Osi Priorytetowej: Środowisko i Czysta Energia, działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska – Kategoria II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

czytaj więcej...


Uroczystość otwarcia rozbudowanej i zmodernizowanej części Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach odbyła się 30.09.2014 r.

   Ceremonia rozpoczęła się o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Parku Naukowo – Technologicznego w Puławach przemówieniami  m.in. Prezesa Tomasza Wadasa, Prezydenta Janusza Grobla i przedstawicieli władz.

czytaj więcej...


KOMUNIKAT

 

W dniu 18.08.2014r. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. uzyskał pozwolenie na użytkowanie rozbudowanej i zmodernizowanej części Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach w ramach prowadzonej inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Puławy Gmin Ościennych, poprzez rozbudowę i modernizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach - poprawa infrastruktury zbierania i odzysku odpadów" współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013. Decyzja ta kończy niełatwy, prawie dwuletni okres prowadzonych robót budowlanych. W związku z powyższym w dniu 30.09.2014r. planowane jest uroczyste otwarcie Zakładu wraz z jego poświęceniem. Wśród zaproszonych gości są m.in. przedstawiciele władz państwowych, Województwa Lubelskiego, Starostwa Powiatowego  w Puławach, Gminy Miasto Puławy, okolicznych gmin oraz Spółdzielni Mieszkaniowych i lokalnych firm. Relacja z uroczystości wraz z dokumentacją fotograficzną zostanie zamieszczona na stronie internetowej na początku października bieżącego roku.KOMUNIKAT


W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 roku, gmina przejmuje obowiązek za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zamian za prawo poboru opłaty od mieszkańców gminy.


Gmina Miasto Puławy od 1 lipca przejmuje obowiązek odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, odbiór odpadów będzie się odbywał na takich samych zasadach jak dotychczas.


Informacje o nowym systemie gospodarki odpadami można również znaleźć na stronie www.um.pulawy.pl/czystagmina. Można tam znaleźć podstawowe informacje, dotyczące nowych zasad w gospodarce odpadami, które wprowadza znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Znajdziemy tam między innymi deklaracje i wzory deklaracji, które każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek wypełnić. Jest też zbiór najczęściej zadawanych pytań w sprawie systemu śmieciowego.


Szczegółowe informacje na temat nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi udzielane są pod nr. tel. 81 886 87 68 w.128/129, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o..

KOMUNIKAT

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach uprzejmie informuje, iż w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie zachodzi konieczność wypowiadania lub rozwiązywania umów z osobami fizycznymi (właścicielami nieruchomości zamieszkałych) na odbiór odpadów, gdyż umowy dotyczące odbioru odpadów wygasają z dniem 1 lipca 2013 r.
Jednocześnie przypominamy wszystkim mieszkańcom, którzy posiadają podpisane z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach umowy na odbiór odpadów o konieczności uregulowania do dnia 30 czerwca 2013 r. należności za wykonywane przez Spółkę usługi odbioru odpadów.
Ponadto informujemy, że istnieje możliwość wykupu pojemników na odpady stanowiących własności ZUK Sp. z o.o. w Puławach.
Więcej informacji w sprawie wykupu pojemników można uzyskać pod nr tel. (81) 886 20 18Do pobrania na naszy stronach :

deklaracje, wzory wypełnienia, ulotka

czytaj więcej...
   
   
   
Copyright © 2007 ZUK w Puławach. Wszelkie prawa zastrzeżone. projekt DDesign